glow-backgorund

Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Onlinesvet s. r. o., sídlom Soblahov 852 913 38 Soblahov, IČO: 54192242, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo 43346/R. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: info@gchat.sk.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Onlinesvet s. r. o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle: 

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej GDPR) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPRSpracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Onlinesvet s. r. o..

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@gchat.sk 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: 

- spoločnosť Onlinesvet s. r. o., sídlom Soblahov 852 913 38 Soblahov, IČO: 54192242, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 - na prístup k osobným údajom- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu. 

Dátum poslednej aktualizácie 15.01.2023

Zásady ochrany osobných údajov pre chatovanie na stránkach klientov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady) upravujú spôsob, akým spoločnosť Onlinesvet s. r. o. (ďalej len: Spoločnosť, my, nás alebo nám) zhromažďuje, spracováva a využíva osobné údaje pri chatovacej komunikácii na stránkach našich klientov.

1. Súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov

1.1 Tieto Zásady upravujú spracúvanie osobných údajov v rámci chatovacej komunikácie na stránkach našich klientov. Klienti, ktorí využívajú naše služby na chatovanie na svojich stránkach, sú povinní informovať svojich používateľov o našom zapojení a spolupráci. 

1.2 Chatovacia komunikácia môže zahŕňať osobné údaje, ktoré používatelia dobrovoľne poskytnú, ako sú mená, kontaktné informácie a otázky týkajúce sa produktov alebo služieb. 

1.3 Používatelia vyjadrujú súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov podľa týchto Zásad. 

2. Účely spracúvania osobných údajov

2.1 Osobné údaje získané z chatovej komunikácie na stránkach klientov môžeme využiť na nasledujúce účely:  Zlepšenie zákazníckej podpory: Zhromažďovanie a analýza chatovej komunikácie nám pomáha zlepšiť naše služby a poskytovať efektívnejšiu zákaznícku podporu.

Marketingové účely: Súhrnné a anonymizované údaje môžeme využiť na štatistické a analytické účely pre naše marketingové kampane.

3. Uchovávanie a ochrana osobných údajov

3.1 Osobné údaje zhromaždené z chatovej komunikácie budú uložené na zabezpečených serveroch spoločnosti Onlinesvet s. r. o. 

3.2 Máme zavedené technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením.

4. Zdieľanie osobných údajov

4.1 Osobné údaje zhromaždené z chatovej komunikácie nezdieľame s tretími stranami bez vedomia a súhlasu používateľov, okrem prípadov uvedených v zákone.

5. Práva používateľov

5.1 Používatelia majú právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov. 

5.2 Na uplatnenie svojich práv môžu používatelia kontaktovať nás na uvedených kontaktných údajoch.

6. Zmeny v zásadách

6.1 Tieto Zásady môžu byť občas upravené alebo aktualizované. Aktuálna verzia Zásad bude vždy dostupná na našej webovej stránke.

Dátum účinnosti: 12. júla 2023

glow-backgorund
glow-backgorund
line-2
logo-footer

Newsletter

Prihláste sa a nezmeškajte naše najnovšie aktualizácie systému a novinky zo sveta AI ChatBotov.

Kontakt

Onlinesvet s.r.o.

Seberíniho 482/1, Bratislava

green

Slovenská republika

+421 907 151 118

info@gchat.sk

green-2

Investor related

investor@gchat.sk

green-2

Ďalšie odkazy

Blog

green-2

Ďalšie projekty

WhatsApp Bulk

WaveNet

InClub

green 6

Partneri

AllTheBest

instagramtwitterfacebook

Ochrana osobných údajov

© 2023 - 2024 GCHAT 3.0 | All rights reserved.